Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

GİRİŞ

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni (“Genel Aydınlatma Metni”); Tatlıcak Mahallesi Turanoğlu Sokak No:5 Karatay/Konya adresinde yerleşik Konya Ticaret Siciline 30038 sicil numarası ile kayıtlı Necipoğulları İnşaat Beton Taş Yapı Elemanları İnşaat Malzemeleri Taahhüt Gıda Maddeleri Kırtasiye Taşımacılık Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından; kişisel verilerinizin, başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Genel Aydınlatma Metni, genel bir bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, konu hakkındaki ayrıntılı açıklamalara Şirketimize ait ‘’http://necipogullari.com/’’ internet adresinde yer verilen “Necipoğulları İnşaat Beton Taş Yapı Elemanları İnşaat Malzemeleri Taahhüt Gıda Maddeleri Kırtasiye Taşımacılık Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME İLKELERİ VE AMAÇLARI

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından ilgili kişiden doğrudan veya dolaylı olarak basılı formlar, elektronik ortamdaki formlar, e-posta, telefon gibi çeşitli kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında genel olarak işbu Genel Aydınlatma Metni’nde ve Necipoğulları İnşaat Beton Taş Yapı Elemanları İnşaat Malzemeleri Taahhüt Gıda Maddeleri Kırtasiye Taşımacılık Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir:

Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
Şirket’in kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi; İşe alım süreçlerini yürütmek; çalışan adaylarıyla iletişime geçilmesi;
Şirket’in insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
Şirket’in ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
Şirket’in ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, Şirketimize ait ‘’http://necipogullari.com/’’ internet adresinden ulaşabileceğiniz ‘’Necipoğulları İnşaat Beton Taş Yapı Elemanları İnşaat Malzemeleri Taahhüt Gıda Maddeleri Kırtasiye Taşımacılık Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası”nda yer verilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK’da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, ilgili kişinin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket yetkili ve hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

Şirket’in yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
Şirketimizin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
Şirketimizin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
Şirketimizin ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından aktarılma amaçları konusunda detaylı bilgilere, Şirketimize ait ‘’http://necipogullari.com/’’ internet adresinden ulaşabileceğiniz “Necipoğulları İnşaat Beton Taş Yapı Elemanları İnşaat Malzemeleri Taahhüt Gıda Maddeleri Kırtasiye Taşımacılık Dış Ticaret Sanayi ve Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası”nda yer verilmiştir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Şirketimize başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ‘’http://necipogullari.com/’’ adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Tatlıcak Mahallesi Turanoğlu Sokak No:21/1 Karatay/Konya adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak ‘’kvkk@necipogullari.com’’ adresine iletebilir veya KVKK’nın 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

VERİ GÜVENLİĞİ

Şirket, yönetilen kişisel verilerinizin, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.